Regulamin zakupów

1. Keyshorts.pl to sklep internetowy prowadzony przez firmę Keyshorts Sebastian Kończak ("Keyshorts") z siedzibą w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 141/125, 90-536 Łódź posiadającą NIP: 894-269-05-98, e-mail: kontakt@keyshorts.pl.

2. Keyshorts prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej keyshorts.pl. 

3. Do korzystania ze sklepu internetowego keyshorts.pl niezbędne jest:

a. komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;

b. dostęp do poczty elektronicznej;

c. aktualna przeglądarka internetowa;

d. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4. Wszystkie produkty są dostępne na zamówienie, co oznacza, że są wytwarzane po złożeniu zamówienia. Czas potrzebny na produkcję i spakowanie zamówienia określony jest na stronie internetowej każdego produktu.

5. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana razem z przesyłką. Wskazanie przez Ciebie danych do wystawienia faktury VAT oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.

6. Zamówienie dostarczane jest przy udziale firm kurierskich lub Paczkomatów InPost. Ponosisz koszty dostawy określone na stronie internetowej "Płatności, Dostawa i Zwroty".

7. Umowa zawarta pomiędzy Tobą a Keyshorts dotycząca zakupu danego produktu w keyshorts.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w keyshorts.pl jest wskazany przez Ciebie adres dostawy.

8. Po złożeniu zamówienia otrzymasz potwierdzenie warunków umowy w wiadomości e-mail na wskazany przez Ciebie adres poczty elektronicznej.

9. Jesteś zobowiązany do zapłaty ceny za zamówiony w keyshorts.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Możliwe są następujące formy płatności:

Płatności online – forma płatności elektronicznej za pomocą konta bankowego lub karty płatniczej, obsługiwana przez DotPay S.A.

PayPal - forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. 

Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

10. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia złożenia zamówienia. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas produkcji i skompletowania zamówienia, powiększony o czas dostawy. Przesyłka, która nie zostanie odebrana, zostanie odesłana do nadawcy, a zamówienie zostanie anulowane. Możliwe są następujące formy dostawy:

Paczkomat - forma dostawy obsługiwana przez InPost S.A.

Kurier UPS - forma dostawy obsługiwana przez UPS Polska Sp. z.o.o.

Terminy dostawy i koszty dostępne są na stronie internetowej "Płatności, Dostawa i Zwroty".

11. Keyshorts odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Regulacja odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu Cywilnego (art. 556 oraz 556.1 – 556.3 Kodeksu cywilnego). W przypadku sprzedaży konsumenckiej masz prawo do bezpłatnej, 2-letniej gwarancji prawnej. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

12. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć:

a. w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@keyshorts.pl;

b. pisemnie na adres Keyshorts podany w pkt. 1 Regulaminu.

12.1. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Kupującego, oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację (w tym fotografie reklamowanej rzeczy).

12.2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Keyshorts zwróci się do Ciebie o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

12.3. Keyshorts rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Ciebie adres e-mail. Jeżeli w ciągu 14 dni Keyshorts nie ustosunkuje się do Twoich żądań, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

12.4. Masz prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Keyshorts niezwłocznie i w porozumieniu z Tobą wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Keyshorts, albo Keyshorts nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

13. W terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, klient będący konsumentem ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, na swój koszt, na adres Keyshorts. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie formularza odstąpienia od umowy (poniżej) na nasz adres e-mail, przed jego upływem. Masz obowiązek zwrócić nam towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś/aś od umowy sprzedaży. Po otrzymaniu zwracanych produktów, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności w ciągu maksymalnie 14 dni.

Przesyłkę nadaj na adres:

Keyshorts Sebastian Kończak
Gdańska 141/125
90-536 Łódź

Ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech i funkcjonowania produktu, a także będące wynikiem niedbałego spakowania produktu do zwrotu. Zalecamy zapakowanie produktu w koszulkę foliową i sztywną kopertę kartonową.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb - w naszym przypadku produktów z kategorii "Personalizacja".

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Keyshorts Sebastian Kończak
Gdańska 141/125
90-536 Łódź

kontakt@keyshorts.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……………………………………………………………………………, numer zamówienia: ………………………………………………………………………………. Data zawarcia umowy: …………………………………………, data odbioru: ……………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko: ………………………………………………………….
Data: …………………………………………………………………………. 

14. Informacje znajdujące się na stronie internetowej keyshorts.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 66(1) § 3 Kodeksu Cywilnego. Składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie keyshorts.pl, składasz ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu. Po złożeniu zamówienia otrzymasz od sklepu automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie zamówienia. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciu umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Keyshorts akceptacji oferty, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Ciebie po skompletowaniu i wysłaniu zamówienia.

15. Podane przez Klientów dane osobowe Keyshorts zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą na stronie "Prywatność".

16. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

17. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Keyshorts w ramach keyshorts.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Bezpłatna pomoc prawna u miejskiego/powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

b. Zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą,

c. Zwrócenie się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

Informacje o sposobie dostępu do ww. procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

18. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr masz dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej.